• نظرات
  • درباره فروشگاه
  • تقویم کاری
مشاور سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران   مدرس دوره های شبیه سازی (ربوکاپ)   داور جشنواره جوان خوارزمی   کارشناس ارشد فنآوری اطلاعات