• نظرات
  • درباره فروشگاه
  • تقویم کاری

بازنگری فروشنده

  1. 5 از 5 تا

    خدمات در اسرع وقت صورت می گیرد

  2. 5 از 5 تا

    ارائه خدمات ساعتی می باشد

مشاور سازمان نظام صنفی رایانه ای تهران   مدرس دوره های شبیه سازی (ربوکاپ)   داور جشنواره جوان خوارزمی   کارشناس ارشد فنآوری اطلاعات